Implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

15 november '23 - Eind 2021 is de Europese richtlijn voor de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (2009/103/EG) aangepast. Daarbij is opgenomen dat de lidstaten de bepalingen toepassen met ingang van 23 december 2023.

Inmiddels is in Nederland het wetgevingstraject zo goed als doorlopen. De Eerste Kamer is akkoord met de Implementatiewet. De ingangsdatum is naar verwachting 23 december 2023. Verzekeraars worden verzocht de verzekeringspolissen aan te passen zodat deze voldoen aan de aangepaste wetgeving. De belangrijkste aanpassingen van de wetgeving betreffen de volgende onderdelen:

Minimumbedragen verzekeringsdekking

De minimumbedragen waarvoor de motorrijtuigenaansprakelijkheidsverzekering in ieder geval dekking moet bieden, zijn geïndexeerd. Voor schade aan zaken geldt een minimum van €1.300.000 per gebeurtenis. Voor schade aan personen wordt een minimumdekking van € 6.450.000 per gebeurtenis verplicht.

De huidige verzekerde bedragen bij de Vereende zijn € 1.220.000 voor schade aan zaken en € 6.070.000 voor schade aan personen. Wij zullen deze verzekerde bedragen voor nieuwe verzekeringen zo snel mogelijk vermelden.

Voor bestaande verzekeringen zullen de hogere verzekerde bedragen op het polisblad worden aangepast per eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Heeft een verzekeringnemer na 23 december nog een polis met de oude, lagere verzekerde bedragen? Dan gelden de nieuwe verzekerde bedragen.

 

De reikwijdte van de verzekeringsplicht

In de aangepaste wetgeving vallen fietsen met trapondersteuning niet langer onder de definitie van motorrijtuig. In de huidige regeling waren ze al uitgezonderd van de WAM-verzekeringsverplichting. Maar omdat ze wel voldoen aan de definitie van motorrijtuig vallen ze nu nog binnen het bereik van het Waarborgfonds. Dat komt dus met de aanpassing te vervallen. Deze fietsen hebben dus nog steeds geen WAM-verzekering nodig.

In de nieuwe wetgeving wordt het begrip “deelneming met het motorrijtuig aan het verkeer” vervangen door “het gebruik van het motorijtuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het motorrijtuig en ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is”. Met opname van deze definitie wordt verduidelijkt wanneer de verzekeringsplicht geldt. Ongeacht of het motorrijtuig rijdt of stilstaat/geparkeerd is, als het motorrijtuig op het moment van schade de functie had van vervoermiddel, wordt  het geacht gedekt te zijn volgens de W.a.m. Voor een voorbeeld hiervan kunt u een eerder verschenen artikel in de nieuwsbrief nog eens lezen.

Insolventie van een verzekeraar

Er moet een apart insolventiefonds worden ingericht door het Waarborgfonds. Het insolventiefonds moet benadeelden beschermen bij een faillissement van Nederlandse verzekeraars. Ook als de dienstverlening van de failliete verzekeraar ergens anders in de EU is. Het Waarborgfonds werkt dit verder uit en zal de markt hier dan over informeren.

 

Verklaring over het schadeverleden

In de Europese richtlijn staat dat er een Europees standaard format komt voor de verklaring van het schadeverleden van verzekerden. De Europese Commissie werkt nog aan dit format waardoor invoering hiervan pas op een latere datum plaats zal vinden. Daarbij houdt de Commissie rekening met een reële invoeringstermijn. Deze invoering maakt het makkelijker voor verzekeringnemers om schadevrije jaren van de ene EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat mee te nemen.

 

Keuzemogelijkheid bij aankoop voertuig in ander land

Diegene die een motorrijtuig koopt in een andere lidstaat en die dit motorrijtuig naar Nederland wil rijden, krijgt de mogelijkheid om te kiezen in welke lidstaat hij een verzekering afsluit.

Naar huidig recht kan in dit geval alleen worden gekozen voor een verzekering op grond van de WAM in Nederland. De aangepaste wet maakt het mogelijk dat ook een verzekering kan worden gesloten in de lidstaat waar het motorrijtuig is gekocht. Dit kan voor kopers het aankopen van een motorrijtuig in een andere lidstaat vergemakkelijken.

Een verzekering voor het importeren van een motorrijtuig kan dan dus worden gekocht in het land waar naartoe het motorrijtuig wordt geïmporteerd, maar ook in het land van waaruit het motorrijtuig wordt geëxporteerd.

 

Bron Circulaire MSS-2023-15 Verbond van Verzekeraars

Tags