Nu dekking schade door overstroming niet-primaire waterkering


1 mei '24 - Wij hebben goed nieuws voor uw klanten. De dekking van de volgende producten hebben wij uitgebreid met een dekking voor overstroming:

  • Bedrijfsinventaris- en Handelsvoorraadverzekering voor Bedrijven
  • Gebouwenverzekering voor Bedrijven
  • Woonhuisverzekering
  • Woonhuisverzekering Recreatiewoning

In dit artikel leggen wij uit wat we hebben toegevoegd

Huidige polisvoorwaarden

Elke vorm van overstroming was eerder uitgesloten. Maar vanaf nu is uw klant verzekerd voor schade door overstromingen van een niet-primaire waterkering. Uw klant ontvangt de aangepaste voorwaarden als de verzekering weer voor een jaar wordt verlengd. Heeft uw klant voor die datum schade door overstroming van een niet-primaire waterkering, dan is hij of zij hiervoor al verzekerd.

Overstroming

Met overstroming bedoelen wij een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van waterkeringen. Overstroming is ook het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen. Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden: een dijk, kade, sluis of andere waterkering. Hierbij maken wij onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.

 

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire waterkeringen staan in de Waterwet. U kunt het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen bekijken op waterveiligheidsportaal.nl voor een duidelijk overzicht van alle primaire waterkeringen. Waterkeringen die hier niet als primaire waterkeringen staan, zijn niet-primaire waterkeringen.

Overzicht

Dit is verzekerdDit is niet verzekerd
Schade door water dat onverwacht uw gebouw binnendringt als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt.-Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;
- Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging;
-Schade die ontstaat omdat het gebouw tussen het water en de dijk (buitendijks) staat;
-Schade aan uw tuin;
-Schade door overstroming die veroorzaakt wordt door een directe actie
van de overheid.

 

Let op: vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van

niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan is uw klant niet verzekerd.

Uw klant is wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en hij of zij alleen schade heeft door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.

Tags