Actueel

 

19 september 2019 - Dinsdag 17 september was het Prinsjesdag. We hebben Hoffelijk gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van het nieuwe regeringsbeleid zijn op het gebied van schadeverzekeringen. Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

Vrijstellingen assurantiebelasting

De Wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR) wordt aangepast. Er gaan wettelijke vrijstellingen gelden op de assurantiebelasting voor twee soorten verzekeringen:

  • De Brede weersverzekeringen voor actieve landbouwers. Met deze verzekeringen worden weerrisico’s afgedekt die in het verleden onverzekerbaar waren.
  • Inkomensverzekeringen van de werkgever. Met deze verzekeringen wordt de loondoorbetalingsverplichting van werknemers gedekt tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan de ziekteverzuimverzekering en de WGA-eigenrisicodragersverzekering.

De vraag was of een vrijstelling op brede weersverzekeringen mogelijk is. Dit is door Europese Commissie inmiddels bevestigd.

 

Evaluatie affectieschade

In 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade in werking getreden. Hiermee kunnen personen een standaardbedrag aan schadevergoeding ontvangen bij het overlijden of invalide raken van een naaste.

In 2024 zal deze wet worden geëvalueerd om te kijken wat de gevolgen zijn voor WA-verzekeringen en of de standaardbedragen moeten worden herzien.

 

Letselschadevergoedingen uitgezonderd van vermogensinkomensbijtelling

Per 1 januari 2020 worden letselschadevergoedingen uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling. Dit betekent verder dat de hoogte van de schadevergoeding buiten de berekening van de eigen bijdragen wordt gelaten voor de Wet langdurige zorg en beschermd wonen.

Daarnaast wordt beoogd om de hoogte van de schadeverzekering sneller vast te stellen, zodat slachtoffers zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

Werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest kunnen een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkomingen zijn voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding van de werkgever.

In 2019 is het nabestaandenbegrip van asbestslachtoffers uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2020 jaarlijks € 150.000,- extra nodig is aan tegemoetkomingen.

Daarmee is vanaf 2020 € 4,7 miljoen per jaar begroot aan uitkeringslasten. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren stabiel blijft.

Garantieregeling aardwarmte

Aardwarmte wordt gezien als een kosteneffectieve duurzame energiebron. Momenteel is er geen (betaalbare) verzekering beschikbaar voor het risico dat het boren van de putten bij aardwarmte niet succesvol blijkt. Daarom komt er een garantieregeling in de vorm van een subsidie voor de kosten die gemaakt zijn bij een niet-succesvolle boring.

De aanvraag om gebruik te mogen maken op deze garantie moet plaatsvinden vóór het starten van de boorwerkzaamheden. Ná de goedkeuring moet binnen 12 maanden worden gestart.

 

Stichting Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling, die ervoor zorgt dat mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het recht. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 25,7 miljoen begroot op basis van 761.910 klantcontacten per jaar.

 

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2020 wordt verder gewerkt aan de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt gedaan door middel van pilots, experimenten en onderzoeken. Hierin wordt gekeken naar zogenoemde rechtshulppakketten die voor een betere vergoeding van rechtsbijstandverleners moet zorgen. Het nieuwe stelsel moet eind 2024 in werking kunnen treden.

Totaal overzicht?

Wilt u een totaal overzicht van alle maatregelen die invloed hebben op de adviespraktijk van een financieel adviseur? Download dan het totaaloverzicht.