Beredding

Tijdens de feestdagen valt een kaars om. Gelukkig staat er een brandblusser binnen handbereik en  kan de brand snel geblust worden. De schade blijft beperkt tot het tafelkleed maar de blusser moet worden bijgevuld. De kosten voor het bijvullen wordt als bereddingskosten gezien.

Beredding is het nemen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade, als een schade zich voordoet of dreigt voor te doen.
Maar wat is de omvang van de bereddingsplicht? Welke kosten worden vergoed en wat kunnen de gevolgen zijn van het niet naleven van de bereddingsplicht?

Bereddingsplicht
Er is een bereddingsplicht op grond van artikel 957 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichting houdt in dat binnen redelijke grenzen alle maatregelen moeten worden genomen die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. Dit moet gebeuren zodra een verzekeringnemer, respectievelijk een verzekerde, op de hoogte is van de verwezenlijking van het risico of de dreiging daarvan. Er wordt dus een verplichting opgelegd om maatregelen te treffen om (dreigende) schade te voorkomen of te verminderen.
De bereddingsplicht eindigt wanneer het gevaar voor risico op schade is geweken of de schadeveroorzakende gebeurtenis tot een einde is gekomen.

Bereddingskosten
Door middel van vergoeding van de bereddingskosten wordt de verzekeringnemer/verzekerde gestimuleerd om in te grijpen en maatregelen te nemen. Ook als de maatregelen niet het resultaat heeft wat men voor ogen had, zullen deze kosten vergoed worden.

Preventie is geen beredding
Na een flinke storm is een boom scheef komen te staan en deze dreigt op het woonhuis te vallen. 
In zo’n geval is het verstandig om contact met de verzekeraar op te nemen. De kosten voor het laten verwijderen van de boom zullen dan veelal als bereddingskosten worden gezien. Schade en ongelukken kunnen dan immers voorkomen worden.
Voor de vergoeding van de bereddingskosten moet er wel sprake zijn van een acute dreiging. Onderhoud en preventie vallen er niet onder. De kosten voor het normale onderhoud en snoeien van bomen omdat er mogelijk bij storm een tak af kan waaien, worden dus niet als bereddingskosten gezien. En ook bijvoorbeeld het preventief plaatsen van een alarmsysteem in de woning valt er niet onder.

Moet er “extra schade” worden gemaakt om een schade te voorkomen of te verminderen, dan kunnen die kosten ook onder bereddingskosten vallen. Denk aan het inslaan van een ruit om een brand te kunnen blussen. De ruitschade wordt dan ook vergoed.

Niet nakomen
In artikel 957 lid 3 BW is een sanctie op het niet nakomen van de bereddingsplicht opgenomen. De verzekeraar kan een uitkering verminderen met de schade die de verzekeraar lijdt door het niet voldoen aan de bereddingsplicht. Er zal dan altijd naar de omstandigheden van het geval worden gekeken en wat er van een gemiddeld redelijk handelend verzekerde kan worden verwacht. Een jonge verzekerde zal bijvoorbeeld andere maatregelen treffen dan een verzekerde die al op leeftijd is.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×