Model Taxatierapport Woonruimte 2021


8 september 2021 - Na een eerder uitstel treedt per 1 oktober a.s. het nieuwe model taxatierapport Wonen in werking. Alle reden om daar als de Vereende -als uitvoerder van de BAVAM-polis- opnieuw bij stil te staan, na het eerdere artikel in onze nieuwsbriefvan 8 april 2021. Vanaf 1 oktober a.s. mag een woningtaxateur alleen nog dit nieuwe model gebruiken.

Dekking onder de BAVAM-polis

Natuurlijk bieden wij dekking als het nieuwe model wordt gebruikt. Naast de gebruikelijke dekkingsvoorwaarden, zoals een tijdige premiebetaling, geldt daarvoor wel als voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van de door het NRVT beschikbaar gestelde modellen en documenten en dat de taxateur is geslaagd voor de verplichte toets. Als dat laatste nog niet het geval is, dan moet bij het taxatierapport een plausibiliteitsverklaring van een taxateur worden gevoegd die wel geslaagd is.

Voor ons als verzekeraar is van belang dat ook in het nieuwe model de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het doel waarvoor de taxatie is uitgebracht. Het is daarom van belang dat het doel van de taxatie juist wordt ingevuld. Als wordt ingevuld dat de taxatie dient ter verkrijging van een financiering, dan kan een opdrachtgever daar geen rechten aan ontlenen als hij de taxatie bijvoorbeeld gebruikt voor een aankoopbeslissing.

Verder is de taxateur alleen verantwoordelijk ten opzichte van zijn opdrachtgever. Dat is alleen anders als het om een financieringstaxatie gaat. In dat geval is de taxateur ook verantwoording verschuldigd aan de bank die de lening heeft verstrekt en aan het Waarborgfonds Eigen Woning als het om een lening met NHG gaat.

Voor u als taxateur is belangrijk dat in de door het NRVT ter beschikking gestelde opdrachtvoorwaarden ‘professionele taxatiedienst wonen’ is geregeld dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het verzekerd bedrag van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico op de polis. 

Wat is er nieuw?

Nieuw ten opzichte van het model 2018 is dat veel aandacht moet worden besteed aan bouwkundige aspecten en aan duurzaamheidsaspecten. De eventuele effecten hiervan op de aansprakelijkheid van de taxateur zullen moeten worden afgewacht. Wij zullen die ontwikkelingen op de voet volgen.

De duurzaamheidsaspecten liggen met name op het terrein van het energielabel en op energiebesparende maatregelen. De bouwkundige aspecten komen terug in de in te vullen bouwkundige opnamestaat. Met name aan die (uitgebreide) opnamestaat zal veel aandacht moeten worden besteed.

Van groot belang is dat in de toelichting bij de opnamestaat een disclaimer is opgenomen. Bepaald wordt dat de opnamestaat en de kostenindicatie slechts een globaal beeld geven van de woning. Verder wordt aangegeven dat de in de opnamestaat genoemde kosten slechts indicatief zijn en dat daaraan door de opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend.

In de toelichting bij de bouwkundige opnamestaat wordt nog een belangrijke mededeling gedaan. Als een opdrachtgever de precieze kosten wil weten, dan zal de taxateur in het taxatierapport adviseren om een offerte te vragen bij een gespecialiseerd bedrijf. Het is erg belangrijk dat een taxateur van die mogelijkheid gebruik maakt.

Daarbij is cruciaal dat u als taxateur niet de opdrachtgever van de bouwkundig adviseur bent. In dat geval is de bouwkundige volgens de wet uw hulppersoon en bent u verantwoordelijk voor eventuele fouten van de bouwkundige. Dat wilt u natuurlijk voorkomen, ook omdat uw polis geen dekking biedt voor fouten van de bouwkundige. U kunt wel namens uw opdrachtgever de opdracht doorgeven, maar in de opdracht tot dienstverlening aan de bouwkundige moet duidelijk vermeld staan dat uw opdrachtgever de opdracht aan de bouwkundige verstrekt.

Uit de toelichting bij de bouwkundige opnamestaat blijkt dat de opnamestaat niet van toepassing is als er een bouwkundig rapport van recente datum is. Als u als taxateur naar een bouwkundig rapport verwijst, dan adviseren wij u dat in het taxatierapport vast te leggen.

Als er een bouwkundig rapport van minder recente datum ligt, dan zult u als taxateur wel zelf een inschatting moeten maken van de bouwkundige staat van de woning. In zo’n geval kunt u het bouwkundig rapport wel inbrengen.

Wij wensen u veel succes met het werken met het nieuwe model.


 

Auteur

mr. W.D. (Wim) ter Weele, Senior jurist beroepsaansprakelijkheid, BAVAM schade

Wim ter Weele auteur

Tags